TERMS & CONDITIONS


TERMS & CONDITIONS

 1. บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เรนท์ อะ คาร์ จำกัด หรือ Avis Rent A Car Thailand (บริษัทฯ) คือผู้ให้เช่า ได้สร้างระบบการจองรถเช่าและชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตล่วงหน้า โดยผู้เช่าจะต้องทำการจองและชำระค่าบริการโดยบัตรเครดิตผ่านระบบ Internet ซึ่งบริษัทฯเรียกว่าระบบ Online Payment การจองด้วยระบบดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ใช้บริการได้ทำการชำระค่าบริการตามระบบและได้รับหมายเลขยืนยันการจองจากระบบ แล้วเท่านั้น
 2. ผู้เช่าในที่นี้หมายถึงผู้ที่ระบุชื่อในการจองที่จะเป็นผู้ขับรถและยังต้องเป็นเจ้าของบัตรเครดิตที่ใช้ชำระค่าบริการ และผู้เช่าต้องแสดงเอกสารสำคัญ เพื่อยืนยันตัวตนและประกอบการรับรถ ดังต่อไปนี้
  • ผู้เช่าต้องมีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
  • บัตรประจำตัวประชาชน (ชาวไทย) หรือหนังสือเดินทาง (ชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ
  • ใบขับขี่รถยนต์ (ชาวไทย) หรือใบขับขี่สากล (ชาวต่างชาติ) ไม่หมดอายุของผู้เช่า และของผู้ขับเสริม (ถ้ามี)บัตรเครดิตที่เป็นชื่อเดียวกับผู้เช่าที่ยังไม่หมดอายุ และมีวงเงินเพียงพอสำหรับการชำระค่าบริการ และการล็อควงเงิน

  **เอกสารทั้งหมดต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น ไม่สามารถใช้สำเนา หรือรูปภาพแทนได้ กรณีผู้เช่าแสดงเอกสารหรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามเงื่อนไขบริษัท ณ วันรับรถ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ปล่อยรถให้เช่า และไม่คืนเงินค่าบริการทั้งหมดตามที่ได้ชำระมาแล้ว**

 3. ผู้เช่ารับทราบว่าข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตของผู้เช่าในการชำระค่าบริการผ่านระบบ Online Payment ที่ผู้เช่าได้ระบุลงในระบบจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับด้วยระบบ Payment Gateway ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการเรียกเก็บค่าบริการจากบัตรเครดิตตามที่ผู้เช่าได้แจ้งหมายเลขบัตรเครดิตไว้ โดยที่บริษัทฯมิได้เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลใดๆทั้งสิ้น
 4. ผู้เช่ารับทราบว่าราคาพิเศษตามระบบ Online Payment มีจำนวนจำกัด ตามแต่ตามจำนวนที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ ราคาพิเศษในแต่ละช่วงเวลาและสถานที่อาจจะไม่เท่ากัน และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวน, ราคา หรือเงื่อนไขต่างๆ และผู้เช่ายินยอมและตกลงชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตของผู้เช่าโดยอนุญาตให้บริษัทฯหักค่าบริการนี้จากบัญชีบัตรเครดิตที่ได้แจ้งไว้ ณ ขณะที่ทำการจอง และจะถือว่าการจองเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชำระค่าบริการผ่านระบบ Payment Gateway ของธนาคารสำเร็จ และได้รับหมายเลขยืนยันการจองจากระบบแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ผู้เช่าไม่สามารถอ้างถึงราคาพิเศษตามที่ระบบแสดงให้เห็นโดยที่ผู้เช่ายังมิได้มีการชำระค่าบริการด้วยระบบ Online Payment และได้รับหมายเลขยืนยันการจองจากระบบ
 5. ผู้เช่าที่ได้ทำการจองและชำระค่าบริการล่วงหน้าตามระบบ Online Payment เข้าใจและยอมรับข้อตกลงในการจองและชำระค่าบริการผ่านระบบ ซึ่งจะเป็นการชำระค่าบริการทันที ณ เวลาที่ทำการจอง โดยที่บริษัทฯมิได้บังคับให้ผู้เช่าทำการจองโดยวิธีการชำระค่าบริการล่วงหน้าตามระบบ Online Payment ซึ่งนอกจากการจองด้วยระบบนี้แล้ว บริษัทฯยังมีวิธีการจองโดยวิธีอื่นๆเพื่อให้บริการอีกหลายวิธีถ้าผู้เช่าไม่สะดวกกับระบบ เช่น วิธีการจองโดยไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า และวิธีการจองทางโทรศัพท์โดยติดต่อไปยัง Call Center ของบริษัทฯ

  ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากการใช้วิธีการจองโดยระบบ Online Payment บริษัทฯจะรับผิดชอบด้วยวิธีการคืนเงินค่าบริการให้แก่ผู้เช่าเพื่อเป็นการชดเชยเท่านั้น

 6. การเปลี่ยนแปลงการจอง
  • ผู้เช่าต้องแจ้งให้บริษัททราบ ผ่านทาง Avis Call Center 02-2511131 ในระหว่างเวลาทำการ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนเวลารับรถ ผู้เช่ามีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเช่า โดยไม่มีค่าธรรมเนียมได้ 1 ครั้ง ทั้งนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงวันที่รับรถจะต้องไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันรับรถที่ได้ทำจองไว้ และขึ้นอยู่กับรถว่าง และผู้เช่าต้องรับผิดชอบชำระส่วนต่างตามมูลค่าราคาค่าเช่าในวันที่ใช้จริง สำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไป จะมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง 20% ของยอดค่าบริการทั้งหมด ต่อครั้งการเปลี่ยนแปลง และผู้เช่ายิมยอมให้บริษัทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
  • กรณีผู้เช่าต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันใช้รถยนต์น้อยกว่าจำนวนวันที่ทำจองไว้ ผู้เช่าสามารถเลือกเปลี่ยนมูลค่าค่าเช่า เป็นบริการเสริมอื่นแทนได้ เช่น บริการ น้ำมัน, GPS, ฯลฯ แต่ไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้
  • กรณีผู้เช่าต้องการใช้รถยนต์จำนวนวันมากกว่าระยะเวลาที่ได้ทำจองและชำระค่าบริการไว้แล้ว ผู้เช่ารับทราบและยินยอมว่าราคาของวันที่เช่าเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบจองนั้น อาจไม่ใช่ราคาตามที่ผู้เช่าได้รับจากการจองผ่านระบบ ในกรณีที่ผู้เช่าไม่คืนรถตามกำหนดที่ระบุไว้และไม่ได้แจ้งให้ทางบริษัทฯทราบ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะคิดค่าบริการในอัตราสูงสุดหรืออัตราปกติตามที่บริษัทฯเห็นสมควร
 7. การยกเลิกการจอง ไม่มารับรถ และคืนก่อนกำหนด
  • กรณียกเลิกการจองมากกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลารับรถ ผู่เช่าจะได้รับการคืนเงิน 70% ของยอดค่าบริการทั้งหมดที่ชำระล่วงหน้ามาแล้ว
  • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลารับรถ หรือไม่มารับรถ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการทั้งหมดทุกกรณี
  • กรณีคืนรถก่อนกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าเช่าทุกกรณี
 8. ในกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถจัดหารถยนต์ให้ตรงตามประเภทที่ผู้เช่าได้ทำการจองและชำระค่าบริการผ่านระบบ Online Payment ผู้เช่ายินยอมให้บริษัทฯสามารถจัดรถทดแทนในประเภทที่ใกล้เคียงหรือดีกว่าเพื่อให้บริการได้ โดยเปรียบเทียบจากราคาค่าบริการเป็นหลัก ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงประเภทรถยนต์หรือการเลื่อนระดับชั้นของประเภทรถยนต์จะเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้า-กรณีที่บริษัทฯไม่สามารถจัดหารถทดแทนใดๆให้แก่ผู้เช่าได้เลย ผู้เช่ายินยอมให้สิทธิ์แก่บริษัทฯดำเนินการคืนเงินค่าบริการให้เต็มจำนวนโดยถือเป็นความรับผิดชอบต่อการจองใช้บริการและให้ถือเป็นการสิ้นสุดของการเรียกร้อง ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งให้ผู้เช่าได้ทราบล่วงหน้าก่อนเวลาที่ผู้เช่าได้ระบุไว้ในการจองหากต้องคืนเงิน เนื่องจากบริษัทฯไม่สามารถจัดหารถหรือรถทดแทนให้แก่ผู้เช่าได้
 9. ผู้เช่ามีหน้าที่ดูแลรักษารถยนต์และอุปกรณ์ต่างๆของบริษัทฯตามเงื่อนไขในการใช้รถยนต์ของบริษัทฯตามปกติ โดยผู้เช่าต้องขับรถยนต์บนสภาพถนนปกติและไม่ฝ่าฝืนกฎหมายและกฎจราจร รวมทั้งไม่ใช้รถยนต์ไปในทางมิชอบ และผู้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายของรถยนต์และอุปกรณ์ต่างๆในอัตราสูงสุดตามที่บริษัทฯกำหนด ผู้เช่าทราบและได้ตกลงตามเงื่อนไขในการจองและการใช้บริการตามเงื่อนไขปกติของบริษัทฯ ผู้เช่าตกลงให้สิทธิ์แก่บริษัทฯในการยกเลิกการบริการด้านการประกันภัย โดยบริษัทฯจะทำการคืนเงินแก่ผู้เช่าในกรณีที่บริษัทฯเกิดความสงสัยในการใช้รถยนต์ของบริษัทฯ และบริษัทฯมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเต็มจำนวนที่เกิดขึ้นกับรถยนต์และและอุปกรณ์ต่างๆของบริษัทฯ รวมทั้งผู้เช่ามีหน้าที่นำรถยนต์ของบริษัทฯมาให้พนักงานของบริษัทฯทำการตรวจสอบ และหากบริษัทฯเห็นสมควรในการยกเลิกการให้บริการแก่ผู้เช่ารายนั้น เนื่องจากการใช้รถยนต์และอุปกรณ์ต่างๆขัดกับเงื่อนไขของบริษัทฯ ผู้เช่าให้สิทธิ์บริษัทฯในการยกเลิกการให้บริการได้ทันที แม้ระยะเวลาในการเช่าจะยังไม่สิ้นสุดก็ตาม
 10. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความเสียหายขึ้นกับรถที่เช่า, อุปกรณ์ต่างๆหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ผู้เช่ามีหน้าที่รับผิดชอบในความเสียหายซึ่งเกิดจากผู้เช่าเอง, ผู้ขับ, ผู้ขับเสริม หรือผู้อื่นที่ใช้รถยนต์, อุปกรณ์ต่างๆหรือทรัพย์สินของบริษัทฯสำหรับความเสียหายและการสูญหายซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยผู้เช่ามีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบถึงความเสียหายหรือการสูญหายดังกล่าวทันทีนับจากที่ผู้เช่าทราบถึงความเสียหายหรือการสูญหายที่เกิดขึ้น โดยผู้เช่าจะต้องแจ้งรายละเอียดความเสียหายหรือการสูญหาย สถานที่ เวลา และคู่กรณี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ผู้เช่าจะได้สิทธิ์คุ้มครองจากการประกันภัย ทั้งนี้การประกันภัยจะไม่คุ้มครองผู้เช่าถ้าผู้เช่าไม่แจ้งให้บริษัทฯทราบถึงความเสียหายหรือการสูญหายในระยะเวลาที่บริษัทฯกำหนด หรือผู้เช่าไม่ให้รายละเอียดความเสียหายหรือการสูญหาย หรือผู้เช่าใช้รถยนต์, อุปกรณ์ต่างๆหรือทรัพย์สินของบริษัทฯผิดประเภท หรือผู้เช่ามีเจตนาทำให้ทรัพย์สินของบริษัทฯเสียหายหรือสูญหาย ผู้เช่าต้องรับผิดชอบสูงสุดตามที่บริษัทฯเรียกร้อง
 11. ผู้เช่ายอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆที่มิได้ระบุอยู่ในเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดตามมาตรฐานของบริษัทฯตามที่ปรากฏอยู่ด้านหลังของสัญญาการเช่ารถ โดยที่ผู้เช่าจะได้รับทราบ ณ เวลาที่ผู้เช่าลงชื่อในสัญญาเช่าต่อหน้าพนักงานของบริษัทฯ
 12. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ผู้เช่าตกลงยินยอมให้บริษัทไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เรนท์ อะ คาร์ จำกัด เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กระทำการแทน ผู้รับมอบอำนาจ หรือตัวแทนซึ่งส่งข้อมูลให้ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล สำเนาเอกสารต่างๆ ภาพถ่าย และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน และยินยอมให้บริษัทใช้เก็บรวบรวม ส่ง โอน ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องในการทำสัญญาฉบับนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้ตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ระหว่างกันเท่านั้น และตลอดระยะเวลาแห่งสัญญาและ/หรือ ไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด


ในกรณีที่ทางบริษัทฯและผู้เช่ามีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ผู้เช่ายินยอมที่จะปฏิบัติตามความคิดเห็นของบริษัทฯซึ่งถือเป็นการสิ้นสุด